Πρόγραμμα Xρηματοδότησης
Register

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1132/ 28/03/2008. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 118.606.893 €, εκ των οποίων εθνικοί πόροι είναι τα 29.651.723 € (25%), ενώ τα 88.955.170 € (75%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας), Ιονίων Νήσων (Νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου) και Ηπείρου (Νομοί Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας) στην Ελλάδα, καθώς και η Περιφέρεια Απουλίας στην Ιταλία (Επαρχίες Μπάρι, Μπρίντεζι και Λέτσε). Οι Νομοί Ηλείας και Άρτας στην Ελλάδα και οι Επαρχίες Ταράντο και Φότζια στην Ιταλία εντάσσονται στο Πρόγραμμα ως όμορες περιοχές.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Ιταλία» είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής».

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής»

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής», στον οποίο εντάσσεται η Πράξη «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA» έχει σαφείς και οριοθετημένους στόχους, οι οποίοι αναφέρονται ως εξής:

 • Βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας, τα κοινωνικά ζητήματα ένταξης και την πρόληψη των κινδύνων, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τη δημιουργία δικτύων και κοινών πρωτοκόλλων.
 • Αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, ιδίως σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξάλειψη των συνθηκών αποκλεισμού των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με τη βελτίωση των υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα στον τομέα της υγείας και στον κοινωνικό τομέα.
 • Αύξηση του τουρισμού που σχετίζεται με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Ο Δήμος Πωγωνίου, με την συμμετοχή των Ιταλικών Δήμων Calimera, Sternatia & Zollino, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στo 1.154.000,00€, εκ των οποίων 544.000,00€ έχουν διατεθεί στον Δήμο Πωγωνίου προς υλοποίηση του δικού του Υποέργου.

Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Περιοχών Παρέμβασης σε σχέση με τη μουσική και την πολιτιστική τους παράδοση. Οι Περιοχές Παρέμβασης είναι προικισμένες με ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο και εξαιρετικά μνημεία. Ο συνδυασμός των πολιτιστικών παραδόσεων με τα παραπάνω μπορεί να προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της Πράξης, προσδιορίζονται ως εξής:

 1. Καταγραφή και ταξινόμηση όλων των πολυφωνικών τραγουδιών και χορών, καθώς και των παραδόσεων που συνδέονται με αυτά τα τραγούδια, με σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική σημασία τους.
 2. Βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τα τραγούδια και τους χορούς, έτσι ώστε να μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμα σε άτομα με ενδιαφέρον για τη μουσική και τις παραδόσεις.
 3. Προώθηση και αξιοποίηση των πολυφωνικών τραγουδιών στο πεδίο του θεματικού τουρισμού με την ανάδειξη των ιστορικών, των μουσικών, καθώς και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους.
 4. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στις Περιοχές Παρέμβασης.
 5.  Βελτίωση της ελκυστικότητας των Περιοχών Παρέμβασης και ανάπτυξη μηχανισμών για τη διαρθρωμένη υποστήριξη της τουριστική ανάπτυξής τους.
 6. Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών (σε σχέση με μουσική παράδοση και τη διατήρησή της) σε τοπικό, διαπεριφερειακό, και διεθνικό επίπεδο.
 7. Θεσμοθέτηση ετήσιων εκδηλώσεων που θα προσελκύσουν τους λάτρεις της παραδοσιακής μουσικής και του χορού στις Περιοχές Παρέμβασης.

Τα Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης

Ένας από τους βασικούς στόχους της Πράξης είναι να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη των Περιοχών Παρέμβασης μέσω της προώθησης των μουσικών παραδόσεων. Συνεπώς, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης έργου θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την τουριστική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη έχει ως στόχο:

1. την αύξηση του αριθμού των συνολικών επισκεπτών στις Περιοχές Παρέμβασης κατά 10% μέχρι το τέλος της Πράξης. Ο δείκτης αυτός θα πρέπει να βασίζεται στις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα, με βάση τα επίσημα στοιχεία από στατιστικές πηγές.

2. την αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από το πολυφωνικό τραγούδι. Ο στόχος θα είναι να προσελκύσει τουλάχιστον 1.000 μοναδικούς επισκέπτες στη διαδικτυακή πύλη της Πράξης κάθε μήνα.

3. τη θεσμοθέτηση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη διοργάνωση τουλάχιστον ενός πολιτιστικού φεστιβάλ κάθε χρόνο σε καθεμία από τις Περιοχές Παρέμβασης.

Ένας δεύτερος βασικός στόχος της Πράξης είναι να ενθαρρύνει την περαιτέρω απόκτηση γνώσεων γύρω από το πολυφωνικό τραγούδι μέσα από τη δημιουργία δομών για τη μουσική και πολιτισμική έρευνα. Οι δομές θα θέσουν ως στόχους:

1. τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη μουσική και την πολιτιστική αξία των τραγουδιών σε τουλάχιστον 300 επαγγελματίες (μουσικούς, τραγουδιστές, ιστορικοί)

2. την οργάνωση δύο επιστημονικών συνεδρίων (μία στην Ιταλία και μία στην Ελλάδα) με προσκεκλημένους ομιλητές στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε συνέδριο θα έχει ως στόχο να προσελκύσει 120 συμμετέχοντες.

Logo Polysong 1

sitemap polysong

Ενημέρωση! Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και λειτουργίας για να προχωρήσετε. Όροι και προϋποθέσεις

Αποδέχομαι